|

THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ CHO THUÊ LẠI THÌ KHÔNG CẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ VỐN PHÁP ĐỊNH?

Trong quá trình tư vấn đối với việc thành lập các doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản, chúng ta thường tư vấn theo hướng phải đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ đồng nhằm bảo đảm mức vốn pháp định theo quy định của Luật…