Category: Bình Luận Khoa Học

LUẬT ĐẦU TƯ 2020 VÀ NỖI LO LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ “BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC PHÒNG”

Luật Đầu tư 2020 đã bắt đầu siết chặt vấn đề về việc bảo đảm an ninh quốc phòng đối với các dự án đầu tư nước ngoài. Các quy… Read more »

KHÁI QUÁT THỰC TIỄN VỀ VIỆC CHẤP NHẬN VÀ TỪ CHỐI HÀNG HÓA THEO CISG

CASE PRACTICES ON ACCEPTANCE AND REJECTION OF GOODS UNDER THE CISG AT A GLANCE Abstract Issues on acceptance and rejection of goods with respect to the CISG have considerably absorbed… Read more »

BÀN VỀ THỎA THUẬN CHỌN TÒA ÁN TRONG HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Cơ quan giải quyết tranh chấp và luật áp dụng là hai trong số những điều khoản quan trọng nhất của một hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trong… Read more »

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ?

Bài viết này sẽ tập trung phân tích về trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc… Read more »

KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI: CÁC VẤN ĐỀ ĐÁNG LƯU Ý

Các dự án điện mặt trời hiện nay đang thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy vậy, dù đã có nhiều… Read more »

CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ GIAO DỊCH GIẢ TẠO

Điều 48.2(e) của Luật đầu tư sửa đổi năm 2020 (“Luật Đầu tư 2020”) quy định:  “2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần… Read more »