Category: Tình Huống Thực Tiễn

CASE STUDY: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC KHÔNG ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI

Tình huống: Công ty TNHH A (gọi tắt là “Công Ty A”) do 1 tổ chức nước ngoài (“Nhà Đầu Tư NN”) và một pháp nhân Việt Nam là chủ… Read more »

CASE STUDY GIAO DỊCH M&A: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Giao dịch được tác giả mô tả dưới đây (“Giao Dịch M&A”) là một giao dịch giả định nhưng bao gồm nhiều vấn đề pháp lý khác nhau (“Vấn Đề… Read more »