Luật Quốc tế

[INFORGRAPHIC] INCOTERMS 2000 v. INCOTERMS 2010

***Kiến Thức Luật Học và Thông Tin Pháp Lý là những tên gọi trước đây của website Kiến Thức Pháp Lý. Kiến Thức Pháp Lý toàn quyền sở hữu các sản phẩm được xuất bản dưới tên gọi Kiến Thức Luật Học và Thông Tin Pháp Lý.

Bao Nguyen

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *