Author Archives: Bao Nguyen

LUẬT ĐẦU TƯ 2020 VÀ NỖI LO LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ “BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC PHÒNG”

Luật Đầu tư 2020 đã bắt đầu siết chặt vấn đề về việc bảo đảm an ninh quốc phòng đối với các dự án đầu tư nước ngoài. Các quy… Read more »

KHÁI QUÁT THỰC TIỄN VỀ VIỆC CHẤP NHẬN VÀ TỪ CHỐI HÀNG HÓA THEO CISG

CASE PRACTICES ON ACCEPTANCE AND REJECTION OF GOODS UNDER THE CISG AT A GLANCE Abstract Issues on acceptance and rejection of goods with respect to the CISG have considerably absorbed… Read more »