VĂN BẢN ỦY QUYỀN KHÔNG HỦY NGANG VÀ KHẢ NĂNG THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

VĂN BẢN ỦY QUYỀN KHÔNG HỦY NGANG VÀ KHẢ NĂNG THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Bài viết của Nguyễn Quốc Bảo và Sỹ Ngọc Thùy Trang Thực tiễn gần đây cho thấy, xuất hiện một hình thức ủy quyền là “ủy quyền không hủy ngang (irrevocable (and permanent) power of attorney / authorization”. Khác với các văn bản ủy quyền thông thường, người ủy quyền trong văn bản ủy quyền…