Tag: M&A

Thẩm định pháp lý (Legal Due Dilligence) và những thuật ngữ cốt yếu

Như đã giới thiệu khái quát tại bài viết trước, thẩm định pháp lý (legal due diligence – sau đây gọi tắt là “LDD”) là một giai đoạn đóng vai… Read more »

ĐỊNH GIÁ CÔNG TY VÀ MỐI LIÊN HỆ PHÁP LÝ VỚI TỶ LỆ SỞ HỮU

Khi thực hiện tư vấn pháp lý cho các giao dịch đầu tư / gọi vốn trong các công ty, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp (start-up), luật… Read more »

CASE STUDY GIAO DỊCH M&A: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Giao dịch được tác giả mô tả dưới đây (“Giao Dịch M&A”) là một giao dịch giả định nhưng bao gồm nhiều vấn đề pháp lý khác nhau (“Vấn Đề… Read more »