CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

I. Chức năng của Chứng Chỉ Năng Lực Căn cứ theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP, một tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng tại các lĩnh vực sau phải có Chứng Chỉ Năng Lực: Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa…