Tag: bồi thường thiệt hại

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ – PHẠM VI ĐẾN ĐÂU?

Nhìn chung, phạm vi “bồi thường thiệt hại” theo quy định của pháp luật Việt Nam được xây dựng xoay quanh nguyên tắc “bồi thường thiệt hại thực tế”. Tuy… Read more »