Tag: Bộ luật dân sự

TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ CỔ PHẦN – NHỮNG RỦI RO CẦN LƯU Ý CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trong xu thế hiện nay, việc cổ phần[1] được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay nước ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên,… Read more »

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ – PHẠM VI ĐẾN ĐÂU?

Nhìn chung, phạm vi “bồi thường thiệt hại” theo quy định của pháp luật Việt Nam được xây dựng xoay quanh nguyên tắc “bồi thường thiệt hại thực tế”. Tuy… Read more »

VẤN ĐỀ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LÃI CHẬM THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG

Điều khoản quy định về việc xác định lãi chậm thanh toán là một điều khoản phổ biến trong nhiều loại hợp đồng khác nhau. Như vậy, pháp luật hiện… Read more »