Day: August 7, 2020

CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ GIAO DỊCH GIẢ TẠO

Điều 48.2(e) của Luật đầu tư sửa đổi năm 2020 (“Luật Đầu tư 2020”) quy định:  “2. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần… Read more »