MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM

KỲ 3 – THẨM ĐỊNH PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP MỤC TIÊU Rà soát đặc biệt (thuật ngữ chuyên ngành là Due Diligence – DD) là một trong những giai đoạn tối quan trọng trong tiến trình M&A (Merge & Acquisition). Thực hiện khâu rà soát đặc biệt giúp nhà đầu tư nhận diện được những…

TERMINATION OF INVESTMENT PROJECT MADE ON THE BASIS OF FALSE TRANSACTION

TERMINATION OF INVESTMENT PROJECT MADE ON THE BASIS OF FALSE TRANSACTION

Article 48.2(e) of the amended Law on Investment 2020 (the “2020 Investment Law”) reads:  “The investment licensing authority shall terminate the entire or a part of the investment project under the following circumstances:  […] e) The operation of investment conducted by the Investor based on the false civil transaction in accordance with the civil laws.[…]”…