Day: August 2, 2020

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Công ty cổ phần (“CTCP”) là loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sở hữu bởi các cổ đông cá nhân hoặc tổ chức… Read more »