Month: October 2020

GIÁ TRỊ CỦA CHỮ KÝ SỐ – CON DẤU VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 đã xóa bỏ quy định về nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu. Đây là… Read more »

KHÁI QUÁT THỰC TIỄN VỀ VIỆC CHẤP NHẬN VÀ TỪ CHỐI HÀNG HÓA THEO CISG

CASE PRACTICES ON ACCEPTANCE AND REJECTION OF GOODS UNDER THE CISG AT A GLANCE Abstract Issues on acceptance and rejection of goods with respect to the CISG have considerably absorbed… Read more »